A few more hours to go

تا چند ساعت دیگر ، اولین فضانورد اماراتی Hazza Al Mansoor ماموریت فضایی خود را از مرکز فضایی بایکانور قزاقزستان آغاز می‌کند  

 

News